2011-07-18

Welcome Goddess Lakshmi

"Om Bhur Bhuvah Svah

Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dhimahi

Dhiyo Yo Nah Pracodayat"

No comments:

Post a Comment